Privacy-verklaring Daily-in (AVG)

Jouw privacy

In deze verklaring lees je welke (persoons)gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, en hoe we dit beveiligen.
Daily-in, gevestigd Molenstraat 12 te Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daily-in verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Mogelijke (persoons)gegevens, die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht,
geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, BSN-nummer, IBAN-nummer, KVK-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daily-in verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige (persoons)gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daily-in.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag doen wij dat

Daily-in verwerkt (persoons)gegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een betaling
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten af te leveren
- Daily-in verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Daily-in neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daily-in) tussen zit. Daily-in gebruikt Exact-computerprogramma's t.b.v. facturatie.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Daily-in bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daily-in verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daily-in blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daily-in gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daily-in en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daily-in.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst of wettelijk zijn verplicht, kunnen niet worden verwijderd.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Daily-in neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daily-in.nl

Onze leveringsvoorwaarden

Daarnaast zijn op al onze activiteiten en leveringen onze leveringsvoorwaarden en Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Hier lees je meer informatie.